Field soil built up around a stem lesion of Alternaria linariae on fresh-market tomato transplants.
Field soil built up around a collar rot stem lesion

Inga Meadows