Neoseiulus fallacis feeding on twospotted spider mite.
Neoseiulus fallacis feeding on twospotted spider mite

W. Brooks