Cryptomeria: imazapyr, soil applied, four months after treatment.
Cryptomeria: imazapyr, soil applied, four months after treatment

J. Neal  CC BY-NC-SA 4.0