Cryptomeria: imazapic, soil applied, four weeks after treatment.
Cryptomeria: imazapic, soil applied, four weeks after treatment.

B. Lassiter  CC BY-NC-SA 4.0