Cryptomeria: imazapic, soil applied, four months after treatment.
Cryptomeria: imazapic, soil applied, four months after treatment

J. Neal  CC BY-NC-SA - 4.0